REGULAMIN PRZYZNAWANIA STOPNI SZKOLENIOWYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZTUK WALKI I SPORTÓW OBRONNYCH - ŻYWIEC 2008

 

 

1. STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU

Egzamin na stopnie uczniowskie KYU przeprowadzają Instruktorzy posiadający licencję PFSZWiSO w swoich klubach według zatwierdzonego regulaminu.  Stopnie te mogą być potwierdzone dyplomem/certyfikatem Polskiej Federacji lub na dyplomach/certyfikatach danej  Szkoły/Klubu. Na certyfikatach własnych może być umieszczone logo oraz pieczęć Polskiej Federacji. Egzaminator klubowy musi posiadać co najmniej stopień  1 Dan zatwierdzony przez Polską Federację. Zaleca się aby Komisja   Egzaminacyjna składała się  z 2 – 3 osób.  Po egzaminie należy sporządzić protokół , w którym powinno znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, stopień oraz adnotacja o wyniku egzaminu. Protokół zatwierdza Główny Instruktor klubu lub osoba przez niego wyznaczona.

2. STOPNIE MISTRZOWSKIE  DAN         

Stopnie Mistrzowskie DAN  są przyznawane tylko i wyłącznie na Stażu Federacyjnym , który odbywa się raz w roku w miesiącach wrzesień lub październik.  Komisja Egzaminacyjna składa się z minimum trzech osób z różnych krajów w tym z Prezesa Polskiej Federacji.

STOPNIE TECHNICZNE – egzamin  1 – 5 DAN

Minimalny okres oczekiwania na egzamin przy treningach 2 – 3 razy w tygodniu;

 • 1 DAN – 1 rok od uzyskania stopnia 1 KYU
 • 2 DAN – 2 lata od  uzyskania stopnia 1 DAN
 • 3 DAN – 3 lata od  uzyskania stopnia 2 DAN
 • 4 DAN – 4 lata od  uzyskania stopnia 3 DAN
 • 5 DAN – 5 lat od  uzyskania stopnia 4 DAN    (minimum 20 lat praktyki Sztuk Walki)

W sytuacji wyjątkowej gdy np. kandydat prowadzi klub oraz bierze czynny udział w treningach  4 – 5 razy w tygodniu po 3 – 4 godziny oraz bierze udział w seminariach zagranicznych jako prowadzący lub asystent, można skrócić okres oczekiwania na następny egzamin. Wniosek o skrócenie oczekiwania na egzamin wystawia Instruktor prowadzący a zatwierdza go Komisja Egzaminacyjna.

STOPNIE HONOROWE – nadane bez egzaminu  6 – 10 DAN

Stopnie te mogą być nadawane za duży wkład w rozwój sztuk walki, prowadzenie Szkół/Klubów, prowadzenie seminariów w kraju i za granicą, organizowanie zawodów sportowych itp. , promowanie Sztuk Walki oraz Polskiej Federacji.  Okres oczekiwania na nadanie kolejnego stopnia to minimum 5 lat. Stopnie honorowe są nadawane na wniosek organizacji lub klubu należących do Polskiej Federacji lub z nią współpracujących. Certyfikat/dyplom aby był honorowany musi zostać podpisany przez Komisję Egzaminacyjną w składzie jak przy stopniach technicznych.

WERYFIKACJA STOPNIA MISTRZOWSKIEGO  DAN

Dopuszcza się weryfikację stopnia mistrzowskiego z podobnych sztuk walki po sprawdzeniu umiejętności adepta oraz po konsultacji z Komisją Egzaminacyjną, która nadała stopień np.:

- stopień z Karate na równorzędny stopień z Karate innego stylu

- stopień z Ju-Jitsu/Aikido na równorzędny stopień z Ju-Jitsu/Aikido innego stylu

Nie dopuszcza się weryfikacji stopnia ze stylu zupełnie różnego np.: z karate na Ju-Jitsu oraz stopni nadanych z niepotwierdzonych źródeł.

Do nadania wszystkich Stopni Mistrzowskich są wymagania dodatkowe:

Udział w stażach szkoleniowych, nienaganna postawa moralna oraz wiele innych. Każdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu jest rozpatrywany indywidualnie

EGZAMINY  WEWNĘTRZNE/KLUBOWE  NA STOPNIE MISTRZOWSKIE  DAN

Decyzja o egzaminie wewnętrznym/klubowym przed egzaminem właściwym jest sprawą wewnętrzną danej Szkoły lub Klubu. Federacja nie ingeruje w takie egzaminy.

UWAGA  :   Jeśli po takim egzaminie Mistrzowskim  DAN są wydawane dyplomy lub certyfikaty nie mogą na nich być umieszczone żadne znaki Polskiej Federacji – logo, pieczęcie itp. Takie symbole mogły by być uznane za potwierdzenie egzaminu Federacyjnego.

TYTUŁY HONOROWE NADAWANE  POSIADACZOM  STOPNI MISTRZOWSKICH  DAN  PRZEZ POLSKĄ FEDERACJĘ

 • Tytuły związane ze stopniem wyszkolenia mogą być nadawane ale nie muszą
 • Sensei    –    1 – 3 Dan
 • Renshi    –    4 – 6 Dan
 • Kyoshi    –           7 Dan
 • Hanshi    –    8 – 10 Dan
 • Stopnie związane z pełnioną funkcją
 • Shihan     –    minimum 5 Dan Główny Instruktor w danym systemie, sztuce walki, klubie. Nadzoruje pracę innych młodszych Instruktorów
 • Soke – minimum 8 – 10 Dan Założyciel  Szkoły  lub Sztuki Walki. Czasami spadkobierca po nieżyjącym  założycielu  nowej Szkoły lub Sztuki Walki.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Federacji i obowiązuje  wszystkie Kluby zrzeszone w Federacji. Inne Federacje lub Związki mogą mieć odrębne regulaminy nadawania stopni lub interpretację tytułów używanych w sztukach walki.

 

 • Prezes Zarządu
 • Paweł  Handzlik