Regulamin Przyznawania Stopni

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STOPNI SZKOLENIOWYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZTUK WALKI I SPORTÓW OBRONNYCH - ŻYWIEC 2008

1. STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU

Egzamin na stopnie uczniowskie KYU przeprowadzają Instruktorzy posiadający licencję PFSZWiSO w swoich klubach według zatwierdzonego regulaminu. Stopnie te mogą być potwierdzone dyplomem/certyfikatem Polskiej Federacji lub na dyplomach/certyfikatach danej Szkoły/Klubu. Na certyfikatach własnych może być umieszczone logo oraz pieczęć Polskiej Federacji. Egzaminator klubowy musi posiadać co najmniej stopień 1 Dan zatwierdzony przez Polską Federację. Zaleca się aby Komisja Egzaminacyjna składała się z 2 – 3 osób. Po egzaminie należy sporządzić protokół , w którym powinno znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, stopień oraz adnotacja o wyniku egzaminu. Protokół zatwierdza Główny Instruktor klubu lub osoba przez niego wyznaczona.

2. STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

Stopnie Mistrzowskie DAN są przyznawane tylko i wyłącznie na Stażu Federacyjnym , który odbywa się raz w roku w miesiącach wrzesień lub październik. Komisja Egzaminacyjna składa się z minimum trzech osób z różnych krajów w tym z Prezesa Polskiej Federacji.

STOPNIE TECHNICZNE – egzamin 1 – 5 DAN

Minimalny okres oczekiwania na egzamin przy treningach 2 – 3 razy w tygodniu;

1 DAN – 1 rok od uzyskania stopnia 1 KYU
2 DAN – 2 lata od uzyskania stopnia 1 DAN
3 DAN – 3 lata od uzyskania stopnia 2 DAN
4 DAN – 4 lata od uzyskania stopnia 3 DAN
5 DAN – 5 lat od uzyskania stopnia 4 DAN (minimum 20 lat praktyki Sztuk Walki)
W sytuacji wyjątkowej gdy np. kandydat prowadzi klub oraz bierze czynny udział w treningach 4 – 5 razy w tygodniu po 3 – 4 godziny oraz bierze udział w seminariach zagranicznych jako prowadzący lub asystent, można skrócić okres oczekiwania na następny egzamin. Wniosek o skrócenie oczekiwania na egzamin wystawia Instruktor prowadzący a zatwierdza go Komisja Egzaminacyjna.

STOPNIE HONOROWE – nadane bez egzaminu 6 – 10 DAN

Stopnie te mogą być nadawane za duży wkład w rozwój sztuk walki, prowadzenie Szkół/Klubów, prowadzenie seminariów w kraju i za granicą, organizowanie zawodów sportowych itp. , promowanie Sztuk Walki oraz Polskiej Federacji. Okres oczekiwania na nadanie kolejnego stopnia to minimum 5 lat. Stopnie honorowe są nadawane na wniosek organizacji lub klubu należących do Polskiej Federacji lub z nią współpracujących. Certyfikat/dyplom aby był honorowany musi zostać podpisany przez Komisję Egzaminacyjną w składzie jak przy stopniach technicznych.

WERYFIKACJA STOPNIA MISTRZOWSKIEGO DAN

Dopuszcza się weryfikację stopnia mistrzowskiego z podobnych sztuk walki po sprawdzeniu umiejętności adepta oraz po konsultacji z Komisją Egzaminacyjną, która nadała stopień np.:

– stopień z Karate na równorzędny stopień z Karate innego stylu

– stopień z Ju-Jitsu/Aikido na równorzędny stopień z Ju-Jitsu/Aikido innego stylu

Nie dopuszcza się weryfikacji stopnia ze stylu zupełnie różnego np.: z karate na Ju-Jitsu oraz stopni nadanych z niepotwierdzonych źródeł.

Do nadania wszystkich Stopni Mistrzowskich są wymagania dodatkowe:

Udział w stażach szkoleniowych, nienaganna postawa moralna oraz wiele innych. Każdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu jest rozpatrywany indywidualnie

EGZAMINY WEWNĘTRZNE/KLUBOWE NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

Decyzja o egzaminie wewnętrznym/klubowym przed egzaminem właściwym jest sprawą wewnętrzną danej Szkoły lub Klubu. Federacja nie ingeruje w takie egzaminy.

UWAGA

Jeśli po takim egzaminie Mistrzowskim DAN są wydawane dyplomy lub certyfikaty nie mogą na nich być umieszczone żadne znaki Polskiej Federacji – logo, pieczęcie itp. Takie symbole mogły by być uznane za potwierdzenie egzaminu Federacyjnego.

TYTUŁY HONOROWE NADAWANE POSIADACZOM STOPNI MISTRZOWSKICH DAN PRZEZ POLSKĄ FEDERACJĘ

Tytuły związane ze stopniem wyszkolenia mogą być nadawane ale nie muszą
Sensei – 1 – 3 Dan
Renshi – 4 – 6 Dan
Kyoshi – 7 Dan
Hanshi – 8 – 10 Dan
Stopnie związane z pełnioną funkcją

Shihan – minimum 5 Dan Główny Instruktor w danym systemie, sztuce walki, klubie. Nadzoruje pracę innych młodszych Instruktorów

Soke – minimum 8 – 10 Dan Założyciel Szkoły lub Sztuki Walki. Czasami spadkobierca po nieżyjącym założycielu nowej Szkoły lub Sztuki Walki.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Federacji i obowiązuje wszystkie Kluby zrzeszone w Federacji. Inne Federacje lub Związki mogą mieć odrębne regulaminy nadawania stopni lub interpretację tytułów używanych w sztukach walki.

Prezes Zarządu
Paweł Handzlik